Přihlášení / Registrace   |   obchod@abcplyn.cz   |   Košík
0 ks
  Akční produkty

Podmínky použití

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Objednávky v elektronickém produktovém katalogu pro smluvní obchodní partnery nejsou určeny konečnému spotřebiteli (občanovi).

Provozovatelem domény www.abcplyn.cz/eshop (dále jen „stránka“) je společnost:
abcplyn.sk s. r. o.
Československej armády 2, 036 01 Martin
IČO:52939979
DIČ: 2121188025
IČ DPH:SK2121188025
zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Žilina, oddíl s.r.o, vložka číslo: 74148/L

Telefon: +421434224809
Mobil: +421905555028
E-mail: info@abcplyn.sk
e-katalog: www.abcplyn.sk

(dále jen „provozovatel“), která tímto vydává podmínky a právní omezení použití stránky, jejího obsahu a služeb (dále jen „podmínky“). Uživatel stránky je během jejího používání povinen řídit se těmito podmínkami a právním řádem státu, ve kterém se nachází v době připojení na stránku. Na obsah stránky, včetně grafické úpravy a uspořádání, se vztahuje ochrana ve smyslu zákona 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Majitelem autorských práv k obsahu stránky je provozovatel, není-li na stránce uvedeno jinak.

II. POUŽÍVÁNÍ A UMÍSTĚNÍ OBSAHU

1. Všeobecná pravidla používání
Přístup na stránku, registrace a používání služeb je bezplatné. Uživatel je oprávněn bez dalšího souhlasu provozovatele používat stránku výhradně pro informativní, nekomerční nebo jiné osobní účely (část a/nebo celek). Přístup na stránku může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. Převzetí/rozmnožování a další obsah ze stránky
Převzetí/rozmnožování textu na stránce je dovoleno bez dalšího souhlasu provozovatele, pokud bude každá převzatá rozmnoženina textu obsahovat označení o tom, kdo je autorem textu (copyright notice). Takové rozmnožování textu však nesmí zasahovat do oprávněných zájmů autora. Převzetí/rozmnožování grafických prvků (část a/nebo celek) podléhá vždy zvláštnímu souhlasu provozovatele. Provozovatel uživatelům doporučuje žádat souhlas ke každému použití textu a grafických prvků prostřednictvím e-mailu u provozovatele stránky.

3. Vkládání obsahu na stránku
Vkládání obsahu na stránku, které je v rozporu s právním řádem České republiky, těmito podmínkami a dobrými mravy je zakázáno. Umístit na stránku reklamní nebo propagační obsah může uživatel jen s předchozím souhlasem provozovatele, a to zpravidla za úhradu.

4. Právo na odstranění obsahu a změnu stránky
Provozovatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odstranit ze stránky jakýkoli obsah, zejména protiprávní, hanlivý, urážlivý a vulgární. Dále odstraní i z podnětu oprávněné osoby takový obsah, který zasahuje do jejích práv nebo právem chráněných zájmů. Zasahovat jakýmkoli způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu nebo technické podstaty stránky je zakázáno. Právo kdykoli rozhodovat o změně nebo odstranění jakékoli součásti stránky a trvalém nebo dočasném pozastavení provozu stránky má výhradně provozovatel.

III. ODPOVĚDNOST ZA OBSAH

1. Obsah uživatelů
Provozovatel neodpovídá za obsah umístěný na stránku uživatelem, pokud neví o protiprávnosti takového obsahu nebo o protiprávním jednání uživatele a na odstranění protiprávního stavu jedná bez zbytečného odkladu. Provozovatel není povinen sledovat obsah vkládaný na stránku uživateli.

2. Správnost a úplnost obsahu
Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací umístěných na stránce a tím neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací pro příslušný účel. Provozovatel neodpovídá za škodu, která může uživatelům nebo třetím osobám vzniknout používáním stránky, včetně ztráty jakýchkoli dat nebo ušlého zisku.

3. Obsah třetích osob (linking)
Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek třetích osob, které lze navštívit prostřednictvím hypertextových odkazů ze stránky. Provozovatel neodpovídá za obsah reklamy nebo propagace třetí osoby umístěné na stránce.

IV. POSKYTOVÁNÍ ODKAZU NA STRÁNKU
Poskytovat hypertextový odkaz (linking, deeplinking) na stránku na jiných internetových stránkách je povoleno každému, za podmínky, že umístěním takového odkazu neporušuje vkladatel oprávněné zájmy provozovatele stránky. Provozovatel nesouhlasí s vkládáním hypertextových odkazů na stránku zejména na stránkách s pornografickým, nesnášenlivostním nebo protiprávním obsahem. Provozovatel preferuje poskytování hypertextového odkazu na „homepage“ stránky ve tvaru www.abcplyn.cz/eshop.

V. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Respektujeme vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme třetímu subjektu vaše kontaktní informace a údaje o vašich objednávkách.

Používáním tohoto elektronického produktového katalogu pro smluvní obchodní partnery souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich objednávkách. Registrací zákazníka, žadatele o novinky a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informováni o novinkách v našem elektronickém produktovém katalogu pro smluvní obchodní partnery e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit podle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

Náš elektronický produktový katalog pro smluvní obchodní partnery si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zpřístupnění jakýchkoli údajů nebo informací na stránce, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem nebo jinou třetí osobou, pokud není v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto podmínky je oprávněn měnit nebo doplnit pouze provozovatel. Podmínky použití stránky jsou platné a účinné od jejich zveřejnění.